Dofinansowanie z Unii na zakup maszyn i urządzeń rolniczych

Dofinansowanie z Unii na zakup maszyn i urządzeń rolniczych

2024-02-15 11:58:35

Spis treści

Rozwijaj swój biznes gastronomiczny z dofinansowaniem z Unii Europejskiej! Odkryj możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup nowoczesnych urządzeń służących do przetwarzania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub dystrybucji produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury. Dzięki programom takim jak "Małe Przetwórstwo" i wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, przedsiębiorcy mają szansę na refundację kosztów zakupu, co pozwala na modernizację sprzętu przy znacznie niższych kosztach. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności Twojego biznesu w branży spożywczej.

Dofinansowanie z Unii na zakup sprzętu: Twoja szansa na rozwój

W dzisiejszych czasach rozpoczęcie lub rozwijanie własnej działalności  może napotkać na szereg wyzwań. Jednym z kluczowych aspektów jest z pewnością wyposażenie.
Nowoczesny, wydajny sprzęt to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa gastronomicznego. 

grill podwójny
naleśnikarka


Na szczęście, dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na znaczące wsparcie w tym obszarze. 
W tym artykule przyjrzymy się bliżej dwóm programom dotacyjnym, które mogą pomóc w zakupie niezbędnego sprzętu.

 

1. Dofinansowanie z Unii w ramach programu "Małe Przetwórstwo"

Z początkiem stycznia 2024 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do składania wniosków o dotacje na małe przetwórstwo. 
 

Program ten skierowany jest do rolników i rybaków zainteresowanych zakładaniem lub rozwijaniem działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu własnych produktów. 
 

Idealnym przykładem wykorzystania środków z tego programu jest zakup specjalistycznego sprzętu, takiego jak:

  • LY129, nalewak G1WY1000, etykieciarka YLT-50, młynek do makuchu LY2200,
  • Druga opcja to zestaw NF500, nalewak G1WY1000-2, LST-150.

Warto zaznaczyć, że program ten preferuje zakup małych maszyn, które nie są typowymi urządzeniami przemysłowymi, co czyni go idealnym dla małych przedsiębiorstw.
 

Kwota wsparcia waha się od 20.000 do 500.000 zł, z możliwością refundacji kosztów kwalifikowanych do 70% dla wnioskodawców do 41 roku życia i do 60% dla pozostałych. 
 

Możliwa jest również zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia.

 

2. Dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw rolnych

Drugi program dotacyjny skupia się na wsparciu małych gospodarstw rolnych, szczególnie na zakup nowych urządzeń. 
 

Jest to szansa dla przedsiębiorstw prowadzących produkcję ekologiczną oraz tych, które nie przekraczają wielkości ekonomicznej 25 000 euro. 
 

Dofinansowanie, które może sięgnąć do 120 000 zł dla gospodarstw ekologicznych lub 100 000 zł dla pozostałych, jest wypłacane w dwóch ratach, przy czym wymagany jest wkład własny na poziomie 15%. 
 

To doskonała okazja do inwestycji w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, który może znacząco podnieść jakość oferowanych usług.

 

Studium przypadku dofinansowania z Unii Europejskiej zakupu sprzętu.

Warto wspomnieć o realnych korzyściach płynących z wykorzystania funduszy unijnych na przykładzie jednego z klientów - Pana Pawła, właściciela niewielkiej przetwórni owocowo-warzywnej. Dzięki otrzymanej dotacji, Pan Paweł zmodernizował linię produkcyjną, inwestując w nowy nalewak, etykieciarkę i młynek do makuchu. 
Inwestycja ta nie tylko zwiększyła wydajność produkcji, ale także umożliwiła wejście na nowe rynki dzięki lepszemu brandingowi i opakowaniom produktów. 
 

Przypadek ten doskonale ilustruje, jak strategiczne wykorzystanie dostępnych środków może przyczynić się do rozwoju i stabilizacji małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej.
 

Dofinansowania z Unii Europejskiej na zakup sprzętu gastronomicznego stanowią znaczące wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność. 
Dzięki programom "Małe Przetwórstwo" oraz wsparciu dla małych gospodarstw rolnych, polscy przedsiębiorcy mogą znacznie ułatwić sobie start lub rozwój, minimalizując jednocześnie początkowe koszty inwestycyjne. 
 

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z warunkami obu programów i skorzystania z tej wyjątkowej możliwości finansowania.

Najczęściej Zadawane Pytania: Dofinansowanie z Unii na Zakup maszyn.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup maszyn i urządzeń?

Dofinansowanie na zakup sprzętu  jest dostępne głównie dla rolników, rybaków oraz małych przedsiębiorstw rolnych, które planują rozpocząć lub rozwinąć działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu własnych produktów spożywczych. 
Aby kwalifikować się do programu, wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS lub mieć przyznane dopłaty bezpośrednie za rok 2022. 
Dla programu wsparcia małych gospodarstw rolnych wymagana jest powierzchnia gospodarstwa powyżej 1 ha oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa poniżej 25 000 euro.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest przygotowanie dokumentacji potwierdzającej status wnioskodawcy (np. potwierdzenie ubezpieczenia w KRUS, dowody posiadania lub dzierżawy gruntów), planu biznesowego, który uwzględnia zakup planowanego sprzętu oraz przewidywany wpływ inwestycji na rozwój przedsiębiorstwa. 
Ponadto, wymagane mogą być kosztorysy zakupu sprzętu, dokumenty potwierdzające kwalifikowalność kosztów oraz, w niektórych przypadkach, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS.

 

Na jakie urządzenia mogę otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie można otrzymać na zakup małych maszyn i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia lub rozwoju działalności w zakresie małego przetwórstwa gastronomicznego. 
Do takich urządzeń zaliczają się m.in. nalewaki, etykieciarki, młynki do makuchu, urządzenia do pakowania, chłodnie, a także inne specjalistyczne maszyny niezbędne do przetwarzania produktów. 
 Ważne jest, aby zakupione sprzęty były adekwatne do skali i rodzaju prowadzonej działalności, a ich wybór był uzasadniony w planie biznesowym.

 

Jak wysokie jest dofinansowanie z Unii europejskiej i jakie są warunki jego przyznania?

Kwota wsparcia w ramach programu "Małe Przetwórstwo" może wynosić od 20.000 do 500.000 zł, przy czym refundacja kosztów kwalifikowanych może sięgać do 70% dla wnioskodawców do 41 roku życia i do 60% dla pozostałych wnioskodawców. 
Dla małych gospodarstw rolnych kwota wsparcia wynosi do 120 000 zł dla producentów ekologicznych lub 100 000 zł dla pozostałych, z wkładem własnym na poziomie 15%. 
Warunki przyznania dofinansowania zależą od spełnienia kryteriów programu, w tym kwalifikowalności kosztów, oraz od jakości i spójności planu biznesowego z celami programu.

 

Czy możliwe jest otrzymanie zaliczki na dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Tak, w ramach programu "Małe Przetwórstwo" istnieje możliwość otrzymania zaliczki w wysokości 50% wartości wsparcia, co może znacznie ułatwić realizację planowanej inwestycji.
 Aby otrzymać zaliczkę, wnioskodawca musi spełnić określone warunki programu i zazwyczaj przedstawić odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

 

Czy dofinansowanie z Unii Europejskiej muszę zwracać?

Dofinansowanie z Unii na zakup sprzętu gastronomicznego ma charakter bezzwrotny, o ile projekt zostanie zrealizowany zgodnie z planem biznesowym i warunkami programu. Oznacza to, że po prawidłowej realizacji projektu i spełnieniu wszystkich wymagań, wnioskodawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków. Jednakże, w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy, takich jak zmiana przeznaczenia zakupionego sprzętu, może zostać nałożona konieczność zwrotu wsparcia.

 

Gdzie mogę złożyć wniosek i jak długo trwa proces jego rozpatrywania?

Wnioski należy składać w odpowiednim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub za pośrednictwem platformy internetowej (jeśli dostępna). 
Proces rozpatrywania wniosku może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od liczby wniosków, ich kompletności oraz procedur wewnętrznych agencji. 
Warto wcześniej skontaktować się z odpowiednim oddziałem ARiMR, aby uzyskać dokładne informacje na temat terminów i wymaganych dokumentów.

 

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup używanego sprzętu?

Zazwyczaj programy dotacyjne skupiają się na wsparciu zakupu nowego sprzętu, co jest związane z gwarancją jakości i dłuższym okresem użytkowania. Zakup używanego sprzętu może być dopuszczalny w wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem, że spełnia on wszystkie wymagane normy i jest w stanie zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa. 
Należy jednak dokładnie sprawdzić warunki konkretnego programu dotacyjnego, gdyż mogą one różnić się w zależności od wytycznych.

 

Jakie kryteria musi spełniać zakupiony sprzęt, aby kwalifikować się do dofinansowania?

Sprzęt zakupiony w ramach programu dofinansowania musi spełniać określone kryteria jakościowe i techniczne. Przede wszystkim powinien być nowy, chyba że program wyraźnie dopuszcza zakup sprzętu używanego. Musi także bezpośrednio przyczyniać się do realizacji celów projektu, np. zwiększenia efektywności produkcji, poprawy jakości produktów czy wprowadzenia innowacji. Ważne jest, aby był to sprzęt niezbędny do działalności przedsiębiorstwa, a jego wybór był dobrze uzasadniony w planie biznesowym.

 

Czy istnieją ograniczenia co do rodzaju przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o dofinansowanie?

Programy dotacyjne są zazwyczaj skierowane do określonych grup odbiorców, takich jak rolnicy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) czy start-upy. 
W kontekście dofinansowania na zakup sprzętu gastronomicznego, priorytetem są często przedsiębiorstwa związane z sektorem rolno-spożywczym. Niemniej jednak, zależnie od szczegółowych warunków programu, wsparcie może być dostępne również dla innych typów działalności, pod warunkiem, że projekt wpisuje się w cele programu i przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu.

 

Jak mogę udowodnić wykorzystanie dofinansowania zgodnie z planem?

Aby udowodnić prawidłowe wykorzystanie środków, wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów, takich jak faktury i dowody płatności za zakupiony sprzęt, a także raporty z postępów projektu. W niektórych przypadkach wymagane mogą być również wizytacje lokalne lub audyty realizacji projektu przeprowadzone przez instytucje zarządzające programem. Przedsiębiorca powinien więc dokładnie dokumentować wszystkie etapy realizacji projektu, od zakupu sprzętu po jego wdrożenie i uzyskane efekty.

 

Czy programy dofinansowania obejmują także szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi nowego sprzętu?

Niektóre programy dotacyjne mogą obejmować finansowanie nie tylko zakupu sprzętu, ale również szkolenia dla pracowników, mające na celu podniesienie ich kwalifikacji w zakresie obsługi nowych maszyn i urządzeń. Jest to szczególnie ważne, gdy zakupiony sprzęt wprowadza nowe technologie lub metody pracy. Warto sprawdzić szczegółowe warunki programu, ponieważ inwestycja w rozwój umiejętności pracowników może znacząco przyczynić się do wzrostu efektywności i jakości produkcji.

 

Dofinansowanie z Unii na Zakup maszyn i urządzeń rolniczych - Twoja Szansa na Rozwój z PRIMA-TECH S.C.

Inwestycja w nowoczesny sprzęt gastronomiczny jest kluczowa dla rozwoju i efektywności działalności w branży spożywczej. Dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy mają wyjątkową szansę na modernizację i rozbudowę swojego biznesu przy znaczącym wsparciu finansowym. Programy takie jak "Małe Przetwórstwo" oraz wsparcie dla małych gospodarstw rolnych oferują refundację kosztów zakupu sprzętu, co może stanowić istotny impuls do inwestowania i innowacji.

Kto może skorzystać? Rolnicy, rybacy, oraz małe przedsiębiorstwa rolnicze zainteresowane przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu własnych produktów mają szansę na uzyskanie wsparcia. Niezbędne dokumenty to m.in. potwierdzenie ubezpieczenia w KRUS, plan biznesowy oraz kosztorysy zakupu sprzętu.

Jakie urządzenia kwalifikują się do dofinansowania? Wsparcie obejmuje nowe maszyny i urządzenia niezbędne do działalności przedsiębiorstwa, od nalewaków po etykieciarki, które są kluczowe dla efektywności produkcji.

Warunki dofinansowania Zależnie od programu, możliwe jest uzyskanie refundacji do 70% kwalifikowanych kosztów, przy minimalnych kwotach wsparcia od 20.000 do nawet 500.000 zł. Programy często wymagają wkładu własnego i mogą oferować zaliczki.

Dlaczego warto? Dofinansowanie z Unii na zakup sprzętu gastronomicznego to nie tylko oszczędności w inwestycji, ale również szansa na zwiększenie konkurencyjności i jakości oferowanych usług. Jest to inwestycja w przyszłość Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami - PRIMA-TECH S.C.

Jeśli rozważasz skorzystanie z dofinansowania na zakup sprzętu gastronomicznego, PRIMA-TECH S.C. jest tutaj, aby Ci w tym pomóc. 
 

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego sprzętu, przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz procesu aplikacyjnego. Nasz zespół specjalistów jest gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania i wspierać na każdym etapie inwestycji.

Adres: ul. Górna 2A Sta. 2, 42-262 Kolonia Poczesna
Biuro handlowe: +48 34 328 51 48 | Katarzyna: +48 725 699 599
Serwis: +48 34 328 59 25
E-mail: primatech@op.pl
NIP: 949-19-22-250
REGON: 240040924

Nie przegap tej wyjątkowej okazji na rozwój Twojego przedsiębiorstwa. 
 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dofinansowania i rozpocząć proces aplikacyjny. PRIMA-TECH S.C. - Twój partner w rozwoju biznesu gastronomicznego.

Najnowsze wpisy

Punkt dymienia oleju nierafinowanego - Co powinieneś wiedzieć?

2024-04-02 13:44:32

Punkt dymienia oleju nierafinowanego - Co powinieneś wiedzieć?

Oleje roślinne stanowią ważny składnik wielu diet na całym świecie. W ostatnich latach, ze względu na...

Czytaj dalej
Olej w Kuchni: Kulinarna Magia Przy Pracy ze Smażeniem, Pieczeniem i Sałatkami.

2024-01-08 10:08:52

Olej w Kuchni: Kulinarna Magia Przy Pracy ze Smażeniem, Pieczeniem i Sałatkami.

Oleje kuchenne są nieodłącznym elementem kuchennego arsenału i stanowią kluczowy składnik wielu smakowitych potraw. W dzisiejszym...

Czytaj dalej
Maszyna do tłoczenia Oleju

2023-12-19 08:39:49

Maszyna do tłoczenia Oleju

Maszyna do tłoczenia oleju to kluczowe narzędzie w procesie wydobywania oleju roślinnego z nasion roślin oleistych....

Czytaj dalej